Skorzystaj z naszego oprogramowania i przenieś swój biznes na wyższy poziom

Opis rozwiązań w Symfonia Kadry i Płace

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny

Ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia – dane osobowe, dodatkowe informacje i dane kontaktowe, rodzina, informacje o wcześniejszych miejscach pracy, umiejętnościach i wykształceniu.
Możliwość utworzenia własnych pól do ewidencji danych zgodnych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Na każdym etapie stosunku pracy przygotowywanie wydruków – od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy.
W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie wcześniej zewidencjonowane dane tej osoby pozostają dostępne.
Historyczne dane pracowników można archiwizować oraz – o ile pracownik złożył stosowną prośbę – anonimizować.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Obsługa wynagrodzeń podstawowych przy wynagrodzeniu miesięcznym i godzinowym, z możliwością wykorzystania ponad 100 dodatkowych składników płacowych, świadczeń i potrąceń – premii, nagród, prowizji, akordów, dodatków, nadgodzin, wpłat PPK, świadczeń w naturze, obciążeń z różnych tytułów.
Obliczanie należnych do odprowadzenia w Polsce składek i podatków oraz związana z nimi ewidencja.
Automatyczne wyliczanie należnych potrąceń z tytułem wykonawczym, alimentów, kar pracowniczych oraz potrąceń za zgodą pracownika, wraz z obsługą ważności i limitów przy zbiegach różnych typów potrąceń.
Ewidencja kadrowa i płacowa danych pracowników. Dowolna liczba różnych wypłat i list płac w miesiącu.
Korygowanie wynagrodzeń, rozliczanie wyrównań, rozliczanie zwrotów i niedopłat składek ZUS oraz innych zmian z przeszłości mających wpływ na rozliczenie wynagrodzenia lub ewidencję pracowniczą.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Kalendarze pracowników prowadzone z dokładnością nawet do jednej minuty. Obsługa ponad 30 różnego rodzaju nieobecności, w tym: choroby i zasiłki – wprowadzane ręcznie lub importowane z PUE, urlopy – wszystkie określone w ustawach rodzaje, rozliczenia finansowe i odbiory nadgodzin zwykłych i średniotygodniowych, inne nieobecności. Algorytmy wyliczające odpowiednio wynagrodzenie za czas nieobecności uwzględniają aktualne przepisy i mogą być konfigurowane zgodnie z regulaminami/interpretacjami stosowanymi w danej firmie. Obsługa okresów rozliczeniowych trwających od 1 do 12 miesięcy, wraz z możliwością odbiorów lub wypłat za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe. Obsługa dowolnych wymiarów czasu pracy i dowolnych kalendarzy konfigurowanych przez użytkownika, wraz z pracą zmianową.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych:
– zlecenie,
– o dzieło,
– o dzieło z przekazaniem praw autorskich,
– zryczałtowanych,
– art. 13 p 7 (rada nadzorcza),
– art. 13 p 9 (kontrakt menedżerski).
Możliwość rejestracji dowolnych dopuszczalnych prawem sposobów i kodów ubezpieczenia.
Rozliczanie zasiłków wraz z wyliczaniem stawki za dzień zasiłku dla osób rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wydruki umów, rachunków i zestawień.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik:
DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW.
Komplet e-deklaracji podatkowych wraz z narzędziem do ich wysyłki i kartoteką: PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R.
Przelewy elektroniczne umożliwiające ewidencję i przygotowanie plików z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ponad 130 różnych wydruków przydatnych w codziennej pracy, w tym m. in:
wydruki kadrowe – umowy o pracę i aneksy, kwestionariusze, zaświadczenia, wnioski, oświadczenia, podania, zgody; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Word.
raporty płacowe – listy płac, podsumowania, karty wynagrodzeń, paski pracownicze, zestawienia; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Excel.
inne raporty – dodatkowe raporty wspierające pracę – statystyka zatrudnienia, dane do deklaracji GUS (DG-1, Z-03, Z-06, Z-12), SODiR INF-D-P i Wn-D.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Uniwersalne narzędzie umożliwiające przygotowanie gotowego rozdzielnika księgowego. Wynik przygotowywany jest w formie wydruku, PDF lub transmitowany bezpośrednio do aplikacji księgowych Symfonia i umieszczany w buforze. Księgowanie wynagrodzeń przed pierwszym użyciem wymaga konfiguracji wdrożeniowej.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Dotrzymanie kroku zmianom w polskim prawie gospodarczym jest niezwykle trudne. Wdrożyliśmy specjalne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które służą temu, aby możliwie szybko rozpoznawać, analizować i wprowadzać do programów niezbędne zmiany.
Regularnie wydawane są aktualizacje w ślad za zmieniającymi się przepisami. Opracowywanie zmian prawnych zawsze realizowane z udziałem ekspertów z danego obszaru.
O najważniejszych zmianach prawnych i ich wpływie na programy użytkownik informowany jest na bieżąco przy pomocy komunikatów dostępnych w aplikacji, artykułów w Centrum Wiedzy i na blogu Symfonii, webinariów, informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz inicjatyw Sage Academy.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość wysyłki wybranych kilkunastu raportów systemu – w tym deklaracji podatkowych PIT-11 oraz pasków wynagrodzeń – do pracowników w zaszyfrowanych załącznikach dołączonych do wiadomości. Dokumenty wysyłane w ten sposób mogą być także podpisane cyfrowo podpisem kwalifikowanym. Wysyłka odbywa się albo przez serwer poczty SMTP, albo korzystając z lokalnego klienta poczty MS Outlook.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Przypomnienia dają dodatkowe możliwości kontroli najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową. Dla badań lekarskich przypominają o zbliżających się terminach upływu ważności poprzednich badań oraz konieczności wygenerowania skierowania na badania kontrolne po 30 dniach ciągłej nieobecności chorobowej. Dla umów o pracę weryfikowane są daty zakończenia umów terminowych – na czas określony, okres próbny oraz zastępstwo. Dodatkowo możliwe jest tworzenie własnych przypomnień przez użytkowników, oraz wdrażanie dodatkowych przypomnień powiązanych z datami upływu ważności konkretnych informacji lub ewidencjonowanych uprawnień.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Import comiesięcznych wartości kadrowych z arkusza MS Excel – na przykład wartości premii, potrąceń, dodatków itp. Import kartoteki danych osobowych z programu Płatnik – stosowany na początku wdrożenia aby skrócić czas wprowadzania danych aktualnych pracowników.
Rozszerzenie możliwości importu zwolnień lekarskich z PUE o wygodniejszą integrację przez API.
(już wkrótce)

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, wraz z dodatkowymi możliwościami: – publikowanie dokumentów z zewnątrz, – publikowanie dokumentów bezpośrednio z systemów, – przeszukiwanie dokumentów, – tworzenie własnych kategorii i podkategorii dokumentów, – datowanie dokumentów i kontrola ich wymagalności. Funkcjonalność zgodna z aktualną wersją rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji elektronicznej.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Komponenty bazodanowe umożliwiające efektywne udostępnienie danych zgromadzonych w systemie dla narzędzi analitycznych – na przykład systemów Business Intelligence. Wymaga dodatkowej konfiguracji ze względu na różne potrzeby raportowania w organizacjach. (Już wkrótce)

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Wyższy pakiet – więcej korzyści! Korzystniejsza cenowo oferta na narzędzia wspierające pracę z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK z API).

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Symfonii zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość rozszerzenia pakietu o:

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Symfonia równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze – prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami. Zawiera integrację (wymianę danych) z TFI poprzez pliki XML w uzgodnionych i powszechnie stosowanych formatach.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami. Oprócz integracji (wymianę danych) z wszystkimi TFI poprzez pliki XML dostępnych w prostszym wariancie tego dodatku umożliwia także bardziej zaawansowane technicznie i wygodniejsze połączenie przez API z wybranymi TFI (Aviva, Axa, Allianz). W ramach integracji przez API możliwe jest także elektroniczne zawarcie umowy z wybranymi TFI.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Symfonii oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie. Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Kadr i Płac

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadzwoń teraz!

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie