Skorzystaj z naszego oprogramowania i przenieś swój biznes na wyższy poziom

Opis rozwiązań w Symfonia Finanse i Księgowość

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny
Wygodna obsługa rachunkowości bilansowej. Elastyczny i wielopoziomowy (60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych), oparty o słowniki plan kont, generowany dla firmy przy rozpoczynaniu pracy na podstawie wskazanych parametrów, co umożliwia szybie rozpoczęcie pracy. Możliwości wczytania planu kont i zdefiniowanych dokumentów z innej wzorcowej firmy. Gotowe raporty i zestawienia składające się na księgi rachunkowe. Kompletne rozwiązanie gotowe do pracy zaraz po uruchomieniu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób prawnych lub osób fizycznych. Wyliczanie bieżących zaliczek CIT lub PIT. Przygotowanie deklaracji CIT i PIT. Program wyposażony jest dedykowane narzędzie EDP (Ewidencja Danych Podatkowych) do ujmowania zdarzeń gospodarczych wymagających innego traktowania z perspektywy prawa bilansowego i podatkowego.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku VAT. Sporządzanie bieżących deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługa JPK_V7. Obsługa metody kasowej rozliczania VAT. Obsługa ulgi na złe długi. Zaawansowanie narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji JPK_V7.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja i rozliczanie należności Transakcje PLN i walutowe Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów. Transakcje w złotych lub w walutach obcych.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Wiele terminów płatności, indywidualnie ustalane odsetki. Automatyczne rozliczenia i kontrola spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych. Obsługa kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. Analizy płatności, struktury zobowiązań lub należności. Dostęp do kursów walut NBP bezpośrednio w programie. Obsługa różnic kursowych bilansowych i podatkowych.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Koszyk walut rozwiązanie ułatwiające rozliczenia na walutowych rachunkach bankowych. Funkcjonalność dostępna już wkrótce – otrzymasz ją bezpłatnie z aktualizacją w ramach subskrypcji

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Kontrola terminów płatności i zestawianie przelewów do kontrahentów, pracowników, urzędów. Przelewy pojedyncze, zbiorcze, przelewy elektroniczne. Obsługa płatności w modelu split payment. Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT. Obsługa płatności i przelewów w walutach obcych. Kompensaty z kontrahentami w walutach obcych.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zaawansowane i automatycznie księgowanie operacji bankowych. Pozwala na automatyzację dekretacji i elastyczną konfigurację własnych reguł rozpoznawania i zasad księgowania operacji bankowych znajdujących się na wyciągu bankowym.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Ewidencja środków trwałych, wyznaczanie amortyzacji bilansowej i niezależnie podatkowej, dodatkowa amortyzacja korporacyjna. Pełna obsługa zmian wykorzystania majątku, zmiany wartości, likwidacja, inwentaryzacja, korekty. Dekretacja księgowa, rozliczenia VAT przy likwidacji czy sprzedaży. Ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy. Kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych wynikający z umów z leasingu, wynajmu i dzierżawy.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Odbieranie dokumentów elektronicznych przesyłanych przez Connect. Import dokumentów z programów sprzedaży. Podstawowy import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej. Wzorce księgowań dokumentów Automatycznie sprawdzanie statusu kontrahenta na Białej liście Podatników VAT przed wygenrowaniem polecenia przelewu. Archiwum sprawdzeń zapisujące pełną historię weryfikacji kont bankowych kontrahentów. Automatyczne zamykanie roku obrotowego i otwieranie nowego Import dokumentów z MS Excel

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, pozwalające na ustalenia harmonogramu księgowań oraz wybory kont, także zapisem równoległym.
Mechanizmy automatycznego przeksięgowania zapisów między kontami.
Narzędzie do weryfikacji zapisów i przeksięgowania VAT.
API do sprawnego łączenia z obiegiem dokumentów dla firm i biur rachunkowych.
Historia zmian danych księgowych w programie, co umożliwia większą kontrolę nad zasobami informacyjnymi w księgowości.

Blokowanie bufora rozwiązanie ograniczające możliwość uszkodzenia danych w wieloosobowych zespołach księgowych. Już wkrótce

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Podstawowe uprawnienia zapewniające bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych, wyłączające anonimowość wprowadzania i przetwarzania danych.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zaawansowane uprawnienia umożliwiające precyzyjne ustalanie uprawnień dostępu nie tylko do poszczególnych funkcji, ale również do danych. Możliwość tworzenia predefiownych ról i typów użytkowników z określonymi zestawami uprawnień

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Automatycznie generowane sprawozdania finansowe bilans i RZiS. Przygotowanie e-Sprawozdania finansowego w dowolnej potrzebnej w firmie lub organizacji pozarządowej lub banku wersji, program obsługuje również wersje skonsolidowane sprawozdania finansowe. Raporty standardowe dla ksiąg rachunkowych. Przygotowanie JPK_KR.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych – Arkusze analityczne – rozwiązanie przeznaczone do tworzenia indywidualnych niestandardowych raportów lub zestawień opartych o zapisy na kontach księgowych, dane z rozrachunków, dane z ewidencji VAT.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Korespondencja 456, narzędzie do zapewnienia spójności księgowań z udziałem schematów wykorzystujących konta rozliczenia kosztów w czasie. Możliwość definiowania i przypisywania wymiarów analitycznych (dodatkowych cech, informacji) do zapisów księgowych i ich raportowanie w module Business Intelligence. Zwymiarowane analitycznie dane można wprowadzać w module księgowym, wskazane jest jednak nadawanie ich w miejscach gdzie powstają np. w module obsługi sprzedaży lub środkach trwałych. Wymiary analityczne. W połączeniu z Symfonia BI daje możliwość bardzo uniwersalnego raportowania controllingowego. Budżetowanie oparte o wymiary analityczne * wymaga zakupu funkcjonalności Business Intelligence

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta. Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach. * wymaga zakupu funkcjonalności WebAPI

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość definiowania dowolnych własnych pól do formularzy dokumentów, do pozycji dokumentów, definiowane własnych widoków na dokument Możliwość definiowania konfiguracji własnych układów kartotek, zapisywanie ich dla określonych ról w firmie. Możliwość definiowania dowolnych własnych pól własnych dla partii/dostaw (np. parametry fizyczne, jakościowe, data ważności) Możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji, dopisywania własnych okien czy rozwiązań indywidualnych (np. osobne okno z dedykowanym dla branży procesem) Możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej, dopisywanie wlanych funkcjonalności, nowych okien prezentujących dane z Systemu lub innych źródeł, obsługa dedykowanych dla branży procesów biznesowych * realizacja dodatkowych funkcji oraz nowych okien odbywa się po Analizie Przedwdrożeniowej przez programistów Symfonii lub partnerów biznesowych Symfonii

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Finansów i Księgowości on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Finansowo Księgowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Symfonii zgromadzonych z Pomocy Online oraz aktualizacji produktu. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Możliwość rozszerzenia pakietu o:

Pakiet Ekonomiczny
Pakiet Uniwersalny
Pakiet Profesjonalny
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Symfonia równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze – prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie analityczne wykorzystujące technologię OLAP do tworzenia raportów i analiz z możliwością dostępu z poziomu aplikacji Symfonia ERP, przeglądarki WWW, MS Excel, oraz narzędzi zewnętrznych (np. Microsoft Power BI). Dowolne układy raportów, zakres dat, drążenie danych, sortowanie, filtrowanie, wydzielanie wybranego zakresu danych. Wykorzystanie danych handlowych, magazynowych, zamówień, planów sprzedaży, dodatkowych wymiarów dokumentów/towarów/kontrahentów oraz danych finansowo księgowych – obroty i salda kont, Rachunek Zysków i Strat, Bilans, koszty i przychody projektów, MPK, itp. Licencja dla nielimitowanej ilości użytkowników wraz z przydzieleniem uprawnień do raportów.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Narzędzie analityczne dające możliwość utworzenia własnej integracji i komunikacji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi z wykorzystaniem interfejsu WebAPI np. z platformą B2B, systemami zamówieniowymi, systemem klienta, systemem producenta innym systemem handlowym dedykowanym dla branży, WMS innego producenta. Możliwość pobierania danych z Systemu Symfonia ERP i wykorzystania ich w zewnętrznych narzędziach.

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Finansów i Księgowości on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Finansowo Księgowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie. Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Finansów i Księgowości

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Podstawowa, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość korzystania z telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zawiera te same uprawnienia co Gwarancja Komfort, dodatkowo jest wzbogacona o pierwszeństwo dodzwonienia się do działu Wsparcia Technicznego Produktu (przed klientami z Gwarancją Komfort), możliwość automatycznego zamówienie oddzwonienia w przypadku dużego obciążenia linii telefonicznych w Dziale Wsparcia Technicznego Produktu oraz możliwość korzystania z pomocy zdalnej. Pełen opis gwarancji

Pakiet Ekonomiczny

Pakiet Uniwersalny

Pakiet Profesjonalny

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadzwoń teraz!

Chcesz porozmawiać o ofercie?
Zadzwonimy do Ciebie